מסחר במשי ובפשתן

המשי וכן בגדים עשויים משי היו יקרים מאוד בתקופה העתיקה בכל ארצות המערב ובארצות מזרח הים התיכון . המשי הובא , כידוע , מסין ורק עשירים השיגה ידם ללבוש בגדי משי . רווחיהם של הסוחרים במשי היו גבוהים מאוד . מועטות הן הידיעות על אמוראי בבל שעסקו במסחר במשי . מסתבר שהסיבה נעוצה בכך , שהמסחר במשי היה כרוך במסעות ארוכים ומייגעים . אמוראי בבל מנעו עצמם מהיעררות ממושכת מביתם . הסכנות בדרכים , והפיתויים שמסעות ארוכים מזמנים לו לאדם ביסנא = ) ביזנא , ( שמובא בעבודה זרה לא ב . אולם כי"מ גורס ( 'רב . 'ושמואל ראה בדק"ס ובאות ת . רש"י פירש , שמדובר ביהודים 'ולא היו מקפידין על יינם של . 'נכרים ואילו הריטב"א בחידושיו סובר ; 'מקום נכרים היה ושלחו לו בתורת . 'דורון תוספות ר' אלחנן מפרש כמו רש"י . ולאיתורו של 'מתואר או 'מר , 'גזאן ראה בערוך השלם , כרך ה , עמ' , 240 ערך מרגואן . 75 ראה לדוגמה , קידושין ט א ; עבודה זרד . נז ב ; ושם , עא א , דבריו של רב 'להנהו , 'סביותא ועוד . אינם לפי רוחה של המסורת היהודית . חובות כלפי האשד , ( ראה כתובות סא ב — סב א , ( שמירת כשרות , שביתה בשבתות ובמועדים , הם , וכיוצא בהם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן