מסחר ביין

במסכת פסחים קי"ג א מסופר על רב שאמר לבנו איבו ו 'טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא . תא אגמרך מילי דעלמא ... 8 כל מילי זבין ותחרט בר מחמרא דזבין ולא תחרט . ' . .. כלומר , טרחתי ללמדך תורה ולא נסתייע הדבר . בוא ואלמדך ענייני מסחר . כל דבר אם תמכור ( מהר ) תתחרט כלומר' ) אם יוקיר יכול אתה להתחרט על שמהרת למכור' — רשב"ם , ( מלבד יין ') שמא אילו לא מכרו היה מחמיץ' — רשב"ם . ( דבריו של רב משקפים את הערכת המסחר . רב ביקש שבנו יהיה תלמיד חכמים , ולאחר שנכשל במאמציו ואיבו לא הצליח בלימודיו , בחר האב במסחר כעיסוק לבנו . וכן אנו שומעים על הסיכון הרב שכרוך במסחר היין . והסיכון הוא שהיין , שמחירו יקר , עשוי להחמיץ בקלות , והופך לשיכר שמחירו נמוך , כפי שכבר נזכר למעלה . על יוקר היין בבבל יש לנו הרבה עדויות , ונציע כאן אחדות בלבד . במסכת מגילה 6 דבריו של הרצפלד ( ראה בהערה הקודמת , עמ' ( 55—53 על חלקם של היהודים במסחר תיכף להגלייתם מארץ יהודה הם בגדר השערה בלבד . וראה בתחילת פרק ראשון . 7 ונזכיר את יחזקאל טז , כט ; יז , ד . ועל חשיבותה של קטסיפון כמקום מעבר לסחורות ולמסחר בימיהם של בני סאסאן ראה , Chr...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן