גידול עופות

אווזים ותרנגולות היו העופות המצויים ביותר בבתיהם של יהודי בבל . שמואל , בקשר לדין 'הזמנה' בערב יום טוב ( על מנת לשחטם לצורך אכילת ביום טוב : ( 'הללו באין «» לכלובן לערב ומזונותן עליך' ( ביצה כד א . ( היו מצויות בבתים רבים . על רבא , למשל , מסופר שהיו לו יונים ובר rp ( שבת קמ"ב סע"ב —קמ"ג רע"א . ( שובכי יונים היו בחצרות או ( ראה , למשל , בבא בתרא עט ב , כנדאה מדובר במחוזא , ושם , קמ"ד א בנה ופעם אחת אגו שומעים שלוי בר סימון 88 הקנה 'פירות שובכר , כלומר מהדורת מ' מרגליות , עמ' קי"ג וש"ג . ( תוכנה של דרשה זו מגוגד בתכלית ניגוד לדרשות של דרשנים מארץ ישראל שהבאנו בפנים , שדיברו בשבח גידול הצאן . ואפשר שיש כאן הבדל בזמנם קול הדרשנים או מקומותיהם , ביו המצב הקשה באר ? יהודה ולבין מצב טוב יותר של איכרים שבגליל , וצריך עיון . מכל מקום , אמוראי בבל לא עמדו בפני מצב פוליטי כלכלי כזה . ובקיצור נעיר , שבארץ ישראל היו יהודים מגדלים צאן , הן בימי הבית והן לאחר חורבנו , להוציא חוגים מסוימים שהיו מקפידים ביותר על המצוות בכלל , ועל דיני טומאה וטהרה , והפרשות תרומות ומעשרות בפרס . ומן המקורות שהובאו על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן