גידול צאן

•*• צאן אנו מתכוונים כאן לכבשים , רחלים ועיזים ( ראה אפשטיין , תרביץ , ס"א , ת"ש , עמ' . ( 124—123 כבר בדור הראשון של אמוראי בבל ישנן עדויות , שיהודי בבל ואף חכמיה היו מגדלים צאן . בבבל לא נתעלמו החכמים מן הסוגיה 'מהו לגדל בהכה , 'דקה סוגיה שנתעוררה וחזרה ונתעוררה בארץ ישראל בדורות הרבה . במסכת בבא קמא פ א מובא ! 'אמר רב יהודה" אמר רב עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה ( ואסור לגדל . (« אמר ליה רב אדא בר אהבה לרב הונא דידך מאי , אמר ליה דידן קא מינטרא להו חובה . « אמר ליד . חובה תקברינהו לבניה ... איכא דאכרי אמר רב הונא אמר רב עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה מכי בספרו . Iran על תולדות ההתיישבות מן התקופה הפרה היסטורית ועד לתקופת בבי סאסאן , במפתח ערך . agriculture ובכלל יש לזכור , שהחקלאות בפרס היתד . שונה מיסודה מזו שבבבל . נביא כאן קו אחד אופייני ויסודי לחקלאות בפרס , על פי סיכומו של פריי : ' ... the dominant characteristic of organized , settled life in Iran is its "oasis character" , its isolation from close contacts with the outside . Throughout history Persian families h...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן