גידול בקר לשם בשר, פיטום ורעייה

אמורא אחד , רב מנשיא בר גדא , שחי במחצית הראשונה של המאה הרביעית היה ' פטם' מקצועי ( ראה בבא מציעא סט א . ( ואפשר שגם חכם נוסף , רב זבידא , שחי בסוף המאה הרביעית ובראשית המאה החמישית , אף הוא היה מפטם בהמותיהם של אחרים ( ראה עבודה זרה טז א ) . 12 והיו אמוראים , כגון ר' אליעזר מהגרוניא בו בתוספות רבינו פרץ , סז ב , ובמיוחס לרבינו גרשום לחוליו פד ב , מפרש ... ' : כלומר ששוכר את השוורים לחרוש ולזרוע שדהו ואינו יושב עמו . ואינו חורש וזורע לו חרישה וזריעה יפה . דזו היא פסידא דלא . 'הדר ובחידושי הריטב"א לחולין , שם , מפרש : ... ' במקום שחורשין הכרמים בשוורים יש השוורים מסתקבין והגפנים . 'נפסדים וראה בערוך , ערוך השלם , כרך ו , עמי , 117—116 בערך סקב . ואשר לעומק החריש ראה למעלה , בפרק שני , בהערה . 16 9 דבריו של רב הונא באים בשולי המשנה : 'משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות . ' . .. סוטה פ"ט מ"יא . 10 הערוך , ערוך השלם , כרך ב , עמ' , 163 טור א , ערך בקר , 3 מפרש ... ' - . בקרי מושכי המשואות ( צ"ל משאות ) עם הבקר והן מזמרין בשביל שתהא עזר למושכים . ' . .. והוא מפרש כך בעקבות הר"ח . ראה באו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן