יערות

מעטים מאוד הם המקורות , שמהם ניתן ללמוד דבר מה על אמוראים בבבל שהיו בעלי יערות . ואפשר שיש בעובדה זו לשקף במידת מה את המציאות . באזורים , שבהם גרו יהודים בבבל , לא היו יערות , להוציא חורשות דקלים . 32 על שניים מאמוראי בבל , רבה בר רב התא ורב אשי , שניהם עשירים ( והראשון עשיר בן עשיר ) בעלי קרקעות ומטעים , אנו יודעים במפורש שהיו בעלי יערות . על רבה בר רב הונא מסופר במסכת בבא מציעא קז ב — קח א : 'חוה ליה ( ההוא ) 33 אבא אגודא דנהרא . אמרו ליה . ניקוץ מר . אמר להר קוצו עילאי ותתאי והדר איקוץ אנא . 34 היכי עביד הכי , והכתוב "התקוששו וקושו וגו' " ( צפניה ב , א . ( ואמר ריש לקיש . "קשוט עצמך ואחר כך קשוט , "אחרים התם אבא דבי פרזק רופילא הוה . ואמר ( רבה בר רב הונא ) אי קייצו קייצנא . ואי לא קייצו , אמאי איקוץ . דאי ממתהי להו אשלייהו מסתגי להר ואי לא לא מסתגי להר ( רבה בן רב הונא היד . לו יער על שפת הנהר . אמרו לו : יקצוץ מר . אמר להם : יקצצו עליונים ותחתונים ואחר כך 29 במסכת בבא בתרא סא סע"ב יש הגדרה של המונחים ארעא , בוסתן , פרדס וזיהרא וראה שם בראשונים . אולם בערוך , ערוך השלם , כרך ב , עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן