גינות ובוסתנים

הגינה , ובלשון הבבלי גינתא , היתד , בדרך כלל משק עזר מבחינת ההכנסה , ומידתה קטנה לרוב בהשוואה לשדה ח משום כד היא לא נחרשה על ידי בהמות אלא היו עובדים אותה במעדרים . זאת אנו למדים , לדוגמה , ממקרה זה ( בבא מציעא לו א ... ' הנהו גינאי דכל יומא הוו מפקדי מרייהו גבה דההיא סבתא . יומא חד אפקדינהו לגבי הד מינייהו ' . .. ( מעשה בגננים , שבכל יום ויום היו מפקידים מעדריהם אצל זקנה אחת . יום אחד הפקידו אותם אצל אחד מהם ) . 2 אפשר שבגינות אלו עבדו בני הבית , הן משום שהעבודה לא היתד . כרוכה במאמץ פיסי קשה והן משום סמיכותה לבית . שני הדברים אנו למדים מן השיחה הבאה ( בבא בתרא ח ב ... ' : ( דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתיה . אמר ליה . שבקת להימנותך ? . < 1 המונח שדה איננו כולל גינות ופרדסים , בעוד זיהרא כולל גינות ופרדסים , ראה בבא בתרא סא סע"ב — סב רע"א . אך כבר צוין למעלה , שקשה מאוד לעמוד על גודל יחידת הקרקע שמכונה שדה . ודברים אלה חלים גם על הגינה . על המידה המינימאלית של גינה , כמוה של שדה , אנו למדים מן המשנה בבא בתרא פ"א מ"ו , ובבבלי , שם , יב א , בדין כפיית חלוקה על אחד מן השות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן