תמרים

חורשות הדקלים הניבו בבבל יבולים עצומים של תמרים . פרי זה היה מצוי בארץ זו בכל התקופות , וגם בימינו . התנאים הטופוגראפיים והאקלימיים בבבל — עמק , 32 חום גבוה ושפע של מים חברו יחד ותרמו להצלחת גידול התמרים . רבי חנינה ( יליד בבל ) , 33 אמר : יקודם לארבעים שנה עד שלא גלו ישראל לבבל נטעו תמרים בבבל על ידי שיהו להוטים אחר מתיקה שהיא מרגלת את הלשון לתורה' ( ירושלמי תענית פ"ד סט ע"ב . " ( ולא נחה דעתם של יהודי בבל עד שאמרו על סוג מסוים של דקלים 30 ראה , לדוגמה , הסוגיה במסכת בבא מציעא סז ב . והדברים שם מעוגנים היטב במציאות . 31 ראה לעף « 1 , נ , Die Flora der 111 < כרך ב , עמ' , 362—302 ובייחוד עמ' . 314—313 ומן הראוי להעיר שגם הירודוט , מלחמות הפרסים א , , 193 העיר לא רק על שפע התמרים בבבל אלא גם על חשיבותם כלחם יין ודבש , וראה עוד להלן בפנים . 32 בארץ ישראל נקט רבן שמעון בן גמליאל כלל , שלפיו ניתן להבחין בין איזור הרים ולבין עמקים . ואלו הם דבריו : 'סימן להרים מילין סימן לעמקים , 'דקלים תוספתא שביעית פ"ז . ה"יא . ועל 'מיליד ראה ר"ש ליברמן , תוספתא כפשוטה , ח"ב , עמ' , 548 ד"ה ועלי מילת . 33...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן