כרמי גפן

גידול גפנים היה הרווחי ביותר מבין פירות המטעים בבבל . 1 ואין צריך לומר שההכנסה מגפנים היתה גדולה בהרבה ממטע של דקלים . נדגים זאת בשתי דוג מאות " הראשונה מן מחצית המאה השלישית בערר , ובה מדובר בנהרדעא , והשנייה בסורא ( מתא מחסיא ) מן המחצית השנייה באותה מאה . 'שמואל אייתי ליה אריסיה תמרי , אכול [ וקא ] טעים בהו טעמא דחמרא . אמר ליה מאי האי . אמר ליה . ביני , גופני קיימא . אמר ליה . מכחשא בארעא ( כך היא גירסת כי"מ וכמה מן הראשונים , ראה בדקדוקי סופרים אות כ ) כולי האי . למחר אייתי לי מקורייה . רב חסדא חזא 1 אף בארץ ישראל היה גידול הגפנים הגידול החשוב ביותר בין עצי הפרי . לדוגמה , בפרשת החוזרים מן המלחמה , דברים כ , ו : 'מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו' . 'וגו וראה סוטה פ"דו מ"ב , תוספתא , שם , פ"ז ה"כ . וברייתא זו הובאה בבבלי , בשינויים : ... ' לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשה . ואף שלמה אמר בחכמתו "הכן בחוץ מלאכתך ועתרה בשדה לך אחר ובנית ביתך" ( משלי כד , כז ) ... "ועתדה בשדה לך" זה כרם ' . .. ( סוטה מד א . ( השינוי החשוב הוא בכך , שבעוד בספר משלי ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן