השקייה

אחד החזיונות המעניינים במאמציהם של אמוראי בבל להרבות יבוליהם ולשפר איכותם הוא תשומת הלב המרובה שהקדישו להשקיית השדות והגינות . מתוך הרבה דינים ומעשים נציע רק אחדים מהם . כבר נזדמן לנו לשמוע על הפוריות הגדולה של אותם החבלים שלאורך הפרת . נהר זה היה מספק שפע של מים לשם השקייה ואכן תנא עלום שם דרש על הפרת : 'שמפריד והולך עד שכלה במגריפה' ( ספרי דברים פיסקא ו , מהדורת פינקלשטיין , עמ' , 15 וש"נ . ( לאמור , 'מפריד והולך להשקות את הגנות והפרדסים והשדות עד שכלה מתוך שמגרפין אותו במגריפה אילך ואילך להשקותן' ( מנחת יהודה , לבראשית רבה פרשה טז ג , עמ' . ( 146—145 מן הפרת 118 ומן החידקל , וכן מן היובלים הרבים ומתוך הנהרות שביניהם , היו 116 פונק ערך רשימת הנהרות בבבל שנזכרים בתלמוד הבבלי . ראה במאמרו Beitrage zur , Geographie des Landes Babel שנדפס Jahrbuch der Jiidisch-Literarischen-n , Geseiischaft כרך ו , , 1909 עמ' . 340—335 ועל חשיבות ההשקייה של שדות וגינות ומטעים אנו למדים מהרבה הלכות . המקורות נאספו על ידי ניומן וקרויס והובאו בספרו של הייכלהיים , , Roman Syria עמ' , 144—143 ובהערה . 33 וראה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן