קניית קרקעות

במסכת קידושין נט א מסופר : 'רבה בר בר חנה 59 יהיב ליה זוזי לרב , אמר זבנה ניהלי להאי ארעא . אזל זבנה לנפשיה' ( רבה בר חנה 59 נתן מעות לרב שיקנה לו חלקת אדמה אחת , הלך רב וקנה אותה לעצמו . ( והגמרא מקשה : 'והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות' , ומשיבה r 'באגא דאלימי הוה ליה . לרב נהגי 58 אין בידנו להוכיח , שרבי אלעזר אמר את דבריו בבבל קודם עלייתו לטבריה . אפשר ואפשר שאמר את שלושת המאמרים , שהבאנום בפנים , בארץ-ישראל , והם משקפים את מצבם הכלכלי הקשה של בעלי האדמות בה במאה השלישית . וכר כתב לאחרונה ד' שפרבר , לעניין דברי רבי אלעזר בסנהדרין נח ב ( ראה במאמרו שנזכר בהערה , 54 עמ' . ( 233 אף ש' בארון , היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל , ח"ג , עמ' , 96 סובר שדברי ר' אלעזר משקפים את המציאות בארץ ישראל . לדעתו , פירושם של הדברים 'לא נתנה קרקע אלא לבעלי זרועות' הוא 1 'היינו בני אדם שעשויים לעמוד בפני אלימותם של פקידי . 'הממשלה אולם סוף דבריו של רבי אלעזר 'הפוכי בעיסקא טב מינך' הוא מלה במלה גם סיום פתגמו של רב . לא מן הנמנע , שכאן פתגם עממי שהיה שגור בפיהם של יהודי בבל . 59 הרחיד"א גורס ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן