מסחר וחקלאות

שתי המסקנות הללו , שבהן סיימנו את דברינו בסעיף הקודם , עולות מתוך עדויות רבות ושונות . הרבה מעשים וגם מאמרי שבח רבים מעידים על כד עדות מכוונת וחד משמעית . כבר בדור הראשון של אמוראי בבל אנו שומעים את הדברים הבאים על רב : 'רב על לביני שיבלי חזנהו דקא נייפן . אמר להו . אי נייפת איתנופי הפוכי בעיסקא טב . " 'מיניך ופירושם של הדברים כד הוא : רב בא בין השבלים , ראה שהרוח היתה מנשבת בהן והיו מתנופפות אמר ו 'אפילו אתן מתנופפות יותר ויותר , עדיין דמים מועטים בסחורה עדיפי' ( המאירי , בית הבחירה , יבמות , מהדורת הר"ח אלבק , עמי . ( 236 העדפה זו של המסחר על החקלאות איננה חד פעמית . מאה שנים לערך אחרי רב אמר רבא כיוצא בו ז 'מאה זוזי בעיסקא כל יומא בישרא וחמרא ( כל יום בשר ויין ) מאה זוזי בארעא מילחא וחפורה ירק" ) , "ומלח המאירי . ( 49 ולא עוד אלא מגניא ליה אארעא משכבת" ) אותו על הארץ , לשמור כל , 50 "הלילה רש"י ) מח א , שבימיו של רב הונא 'קם מאה אווזי בזוזא ומאה סאה חיטי . 'בזוזא ואילו בימיו של רב חסדא חיפשו לקנות אווז ולא יכלו למצוא . דברי , כאמור , הם השערה , שכן הגמרא כורכת את התנודות במחירים בגו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן