בצורת

בצד נזקי שטפונות היו החקלאים בבבל סובלים לעתים גם ממכת בצורת . שתי הסכנות כאחת ידועות משחר ההיסטוריה של בבל . הן ונזקיהן נזכרות בחוקי ח'מורבי בסעיף אחד ( ראה , Driver and Miles , The Babylonian Laws כרך שני , עמ' , 29 סעיף 32 הר"ח אלבק , בפירושו לעירובין פ"ב מ"א . 33 וכיוצא בו בתוספות , ד"ה טובעני ; ורבנו יהונתן מלוניל , מהדורת ליס ( בתוך גנזי ראשונים לראש השנה , יומא , תענית , ( ירושלים תשכ"ג , עמ' קז : ... ' שיותר מזיקין רוב גשמים תבואות בבל מרוב עצירת הגשמים . ' . .. ואפשר שזהו הרקע למאמרים הבאים : ... ' דאמר רבה בר שילא ( ראה בדק"ס באות ש ) קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא . אמר אמימר ( וי"ג ו רבינא , ראה בדק"ס ) אי לא דצריך לברייתא בעינן רחמי ומבטלינן ליה' ( תענית ח ב . ( אולם ראה במיוחס לרש"י ומה שהקשה עליו המהרש"א . והראשונים שפירשו בדרך זו , ואלו שפירשו בדרך אחרת , ראה שם , בהערות . 140 , 139 מאלפת העובדה , שכמה מן הראשונים פירשו עניין זה שבני בבל עניים הם . ראה , לדוגמה : בפירוש תלמיד הרמב"ן למסכת תענית , עמ' כ , בשם הראב"ד , וראה שם בהערה , 159 ובספר המכתם עמ' רנא . 34 ראה בספרי ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן