שטפונות

ברם גם על מקורות המים העשירים בבבל חלים דברי הכתוב על 'ע # ר שמור לבעליו לרעתו' ( קהלת ה , יב , ( שכן לעתים גרם שפע המים לשטפונות שגרמו נזקים לרכוש . במסכת תענית כב ב שנוייה הברייתא הבאה : יתנו רבנן : על כל צרה שלא תבוא על הצבור מתריעין עליה חוץ מרוב . 'גשמים בשולי ברייתא זו מביא התלמוד ' אמר רמי בר רב יוד : ובגולה מתריעין עליה . תניא נמי הכי , שנה שגשמיה מרובין אנשי משמר 28 שולחין לאנשי מעמד 26 תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהו בתיהם . 'קבריהם ' גולה' בברייתא זו פירושה בבל ( כמו בספרות התנאים במקרים רבים אחרים . ( והסכנה ברוב גשמים 'מפני שהיא מצולה' ( במיוחס לרש"י ) . 27 והסכנה האמורה כמה פנים לה . יש בשטפונות לא רק לפורר ולמוטט את בתיהם , כפי ששמענו , אלא להרקיב את הזרעים ( ראה המאירי , תענית , בית הבחירה , עמ' , ( 87 להזיק לקמה ולירקות , ואף לגרוף עמהם מחיצות שבין השדות ( בבא בתרא מא א . ( על סכנה זו אנו למדים , בין השאר , גם בזיקה להלכה אחת . בברכות פ"ט מ"ה שונה התנא : ' חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על . 'הטובה ונשאלה בבבל שאלה זו : "' מברך על הרעה" היכי דמי . כגון דשקל בדקא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן