דורות הרבה קודם לימי האמוראים

500—200 ) בערד למניינם ) עסקו היהודים היושבים בארצות הפרת והחידקל בעבודת האדמה ועליה עיקר פרנסתם , אף שהיו פעילים גם במסחר , בעסקי כספים ובמינהל . אפשר שכבר גולי יהודה , שנושבו על ידי שוביהם בסביבות הנהר כבר י 1 שחצה את העיר ניפור , היו עובדי אדמה . אמנם המקורות על מצבם הכלכלי והסוציאלי של הגולים הם מועטים , והם נתפרשו על ידי החוקרים בפנים שונים , ולעתים אף מנוגדים בתכלית הניגוד . מכל מקום , בידנו 1 על מקומו וחשיבותו הכלכלית של נהר כבר , ראה פ' ארצי , אנציקלופדיה מקראית , כרך ד , ערך כבר , עמי Obermeyer , Die Landschaft Babylonien , SS . 327-328 . . 11—10 על הנהרות , במקומות היישוב של יהודי בבל , בייחוד בימי המשנה והתלמוד , ראה . A . Musil , The Middle Euphrates , New York , 1927 , pp . 266—283 אולם חבל שמחבר זה כתב את ספרו רק על פי דבריהם של הסופרים הקלאסיים והערבים ולא השתמש בתלמוד הבבלי בכלל . על תופעה מצערת זו ראה לאחרונה דבריו של ד' שפרבר , iranica Antiqua j כרך ח , , 1968 עמ' . 73—70 2 ראה י' קויפמן , תולדות האמונה הישראלית , כרך רביעי , ס"א , עמי 14—10 ושם הספרות . הרצפלד ( He...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן