מחלוקת על אמצעים — מהסתייגות עד התנגדות

מנימוקי ההסכמה העקרונית בקרב הציונות הדתית למדיניות ההתנגדות לשלטון הבריטי מאו פרסום הספר הלבן , מתבררים אותם ענינים שציבור זה קבעם כמוקדי מאבקו : העפלה , התיישבות ואחזקת נשק לשם התגוננות . הוסכם שעל ערכים ציוניים יסודיים אלו "יגן הישוב בכל מאודו ולא ירתע משום . "דבר בשאלות אלה אכן אפשר היה למצוא הסכמה כללית . הדבר ניכר בפעולתה של הרבנות הראשית להשיג לגליזציה למען המעפילים כביטוי לתמיכתה בדיעבד בהעפלה , אף על פי שמעמדה . המיוחד מנע ממנה תמיכה פעילה בה . תמיכה זו היתד . בבחינת המשך להתבטאויות הרבנים הראשיים נגד הספר הלבן שהוא פוגע בזכויות העליה " גם כאשר תמכו הרבנים תמיכה בלתי מסויגת בהבלגה , הם לא נמנעו מלקרוא להגנה אקטיבית . בענינים אלה התרכזה גם עיקר פעילותה של , "הגנה"ה מגשימת מדיניות מוסדות הישוב המאורגן . שיעור ההסכמה הגבוה ביותר היה , אפוא , בין תנועת " המזרחי" ובין . "הגנה"ה אולם המציאות היתד . מורכבת מזה . מחד גיסא , היו לתנועת "המזרחי" מניעים להסתייג מן ; "הגנה"ה מאידך גיסא , היתד . בה תמיכה מסוימת גם באצ"ל ובלח"י , גם אם זו הצטמצמה להבנה בלבד . הקושי העיקרי שהציבה ה"הגנה" בפנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן