תוכן העניינים

הקדמה 7 בפתח הספר 9 מבוא —התנגדות לחוק ולשלטון במחשבה הפוליטית היהודית 11 המסורת הפוליטית היהודית בראי המחתרות 19 בעיית ההמשכיות 21 התמודדות עם עבר ועם הווה 31 פרשנות ההיסטוריה כמיתוס 47 מיציאת מצרים עד שיבת ציון ; 52 מרד המכבים והמרידות ברומא ; 55 גלות וגולה ; 61 הנסיון הארץ ישראלי — פרק חדש במסורת 64 המחתרות בעיני הציבור הדתי 70 משלילת הציונות לשלילת המחתרות 73 מציונות למחתרת 85 קבלת העיקרון — "ניבאו ולא ידעו מה שניבאו" 89 מחלוקת על אמצעים — מהסתייגות עד התנגדות 99 מרי ומסורת — המשך ושינוי 112 הערות 117 נספחים 163 רשימה ביבליוגרפית 178 מקורות ראשונים ; 178 מקורות מודפסים — ספרות ראשונית ומשנית ; 179 עתונות הציבור הדתי ; 186 ראיונות 186 רשימת קיצורים אצ"מ — ארכיון ציוני מרכזי אר"ר — ארכיון רבנות ראשית ירושלים את"ה — ארכיון תולדות ההגנה גצ"ד — גנזך הציונות הדתית מ"ז — מכון ז'בוטינסקי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן