מפתח המקורות

א . המשנה והתלמוד הבבלי דמאי ד , ז ( שלי חדש ושל חברי ישן ) 18 ו , יא ( המוכר פירות בסוריא ) 174 שבת לג , ב ( נשים דעתן קלה ) 98 קכז , ב ( הדן את חברו לכף זכות ( 'וכו 21-19 פסחים ד , א ( הכל נאמנים על ביעור חמץ ) 102 , 95 יא , ב ( ושורפין בתהלת שש ) 259 יב , א ( אנן ניקום ונקטיל מספיקא ) 259 צא , א ( שארית ישראל לא יעשו עולה ) 213 ראש השנה כב , א ( מעשה בטוביה הרופא ) ; 271 ( אשה כשרה לה ) 115 , 100 , 30 , 29 כד , א ( אחד אומר גבוה שתי מרדעות ) 259 כה , א ( למחר כרסה בין שיניה ) , 18 300 , 55 כו , א ( דחזיוהו דקטל נפשא ) 68 חגיגה טז , ב ( עד שיזומו שניהם ) 249 יבמות כה , ב ( אין אדם משים עצמו רשע ) , 35  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן