ג. המוציא מחברו עליו הראיה ודיני ירושה

על פי כללים אלה שנתבארו באומדן נאמנות התובע והנתבע המחזיק , יש לפרש גם דינים אחרים . שנוי במשנה : "נפל הבית עליו ועל אביו , או עליו ועל מורישיו , והיתד . עליו כתובת אשד . ובעל חוב , יורשי האב אומרים י הבן מת ראשון ואחר כך מת האב . בעלי החוב אומרים : האב מת ראשון ואחר כך מת . "הבן וכן במשניות שלאחר זו : "נפל הבית עליו ועל אשתו , יורשי הבעל אומרים 1 האשה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל . יורשי האשה אומרים : הבעל מת ראשון ואחר כך מתה . "האשה ועוד , "נפל הבית עליו ועל . "אמו בדינים הללו הספק מי מת ראשון לא יתברר לעולם , ואין בעלי הדין יכולים להביא ראיה מי מת ראשון . הלכך דינים אלו כדינם של המעשים שבמחלוקת סומכוס וחכמים . אבל יש בהם צדדים שאינם שווים למעשים שבמחלוקת סומכוס וחכמים והם שווים לדינים אחרים . ראשית , אין הירושה ברשותם של היורשים , והרי זה דומה לאותה ספינת הנהר , הארבא , שפסקו בעניינה שכל דאלים גבר , אלא שבעניין הארבא אפשר היד . למצוא ראיה , ואילו בעניין מי מת ראשון לעולם לא תימצא ראיה . שנית , אי אפשר להניח את הירושה כמו שהיא עתה ויש לחלק אותה בין היורשים , הלכך אי אפשר לומר שיהא מו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן