ב. על מי הראיה כשאין הנתבע מחזיק

ממה שנתבאר עד כאן נמצאנו למדים , שאומרים : המוציא מחברו עליו הראיה , כשבעלי הדין שווים במידת הראיות שיש להם , או שאין להם ראיות , אבל הנתבע מחזיק בממון ברשותו ואילו התובע רוצה להוציאו מרשותו של הנתבע . אבל אי אפשר לומר כן , כשאף הנתבע אינו מחזיק בממון ברשותו , ושניהם אינם מוחזקים אלא תובעים ממון שאינו ברשותם , אבל יש ראיות שהממון הוא של אחד משני בעלי הדין ולא של אדם אחר שאינו בעל דין , אלא שאין ידוע על פי הראיות מי מבעלי הדין זכאי לממון , והראיות הן מחצה על מחצה . ואילו הממון מצוי במקום ובמצב שאינו יכול להישאר בו , ואינו יכול להיות מוחזק כמו שהוא מוחזק עד עתה , הלכך יש לפסוק בעניינו ולעשות בו מעשה , כדי שיהיה גלוי וידוע היאך יהיה . כגון , "ההוא , "ארבא ספינת נהר , שהיו שני בני אדם נחלקים עליה , זה אומר : כולה שלי , וזה אומר : כולה שלי , ובאו לבית הדין ואמר אחד מהם : תפסוה עד שאביא עדים שהיא שלי . רב הונא אמר : תופסים את הספינה , ורב יהודה אמר : אין תופסים אותה . תפסוה בית דין והלך זה 85 כתובות כ ע"א . 86 בבא בתרא לד ע"ב . ולא מצא עדים , ואמר להם : הוציאוה והניחוה "וכל דאלים , "גבר רב י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן