ב. אומדן לפי כל העובדות ולא לפי רובן

בדיני ממונות האומדן לפי כל העובדות מובא במקומות הרבה בתלמוד . שנוי בברייתא : 18 "מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות ... נמצא עליה קורט דם , בידוע שהוא לפני השחיטה , לא נמצא עליה קורט דם , בידוע שהוא לאחר 15 בבא קמא פ"ה ה"א . 16 בפירושו לירושלמי בבא קמא , ברסלאו , תרע"א , עמ' קלה . 17 עיין אומדן זה בתורת חיים , שבועות לד ע"א , ד"ה לימא רבי יוסי הגלילי . 18 כתובות עו ע"ב ; חולין נ ע"ב . השחיטה . הוגלד פי המכה , בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה , לא הוגלד פי המכה , המוציא מחבירו עליו . "הראיה כלומר , טבח שלקח בהמה מן המוכר ושחטה ונמצאת טריפה , ואין ידוע אם נטרפה קודם שלקחה , והרי זה מיקח טעות , או שנטרפה אחר שלקחה , וברשות הטבח הלוקח נטרפה , אומרים : המוציא מחברו עליו הראיה . אבל כשיש ראיה , כגון שנמצא עליה קורט דם , ניתן לאמוד באומדן של כל העובדות שנטרפה לפני השחיטה , והרי זה מיקח טעות . שנוי , "בידוע" כלשון שבברייתא של רבי אחא , שכן העניין כאן באומדן לפי כל העובדות . וכשיש ראיה שלא נמצא עליה קורט דם , ניתן לאמוד באומדן של כל העובדות שנטרפה לאחר השחיטה , ואף כאן שנוי " . "בידוע אבל אם אין אומדן על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן