ג. זיוף חתימת העדים בשטר

שטר הריהו כמו עדים . אפשר שהעדים שחתמו על השטר משקרים ולא ראו את ההלוואה אף על פי שחתמו על שטר ההלוואה , ולא היתד . כלל הלוואה . ואפשר שאין העדים נאמנים משום שהם פסולים או קרובים , והשטר פסול . דינו של השטר כדין העדים . כדרך שפוסלים את העדים ומראים שאינם נאמנים ואין עדותם עדות , פוסלים את השטר ומראים שאינו נאמן . אבל שלוש דרכים יש בשטר שפוסלים אותו , ואין עדים נפסלים באותן הדרכים . ראשית , שחתימת ידי העדים על השטר מזויפת . שנית , שתוכן השטר מזויף , אף על פי שאין החתימה מזויפת . שלישית , שאין החתימה מזויפת ואף השטר אינו מזויף , אף על פי כן השטר פסול משום שאבד ומצאו זה שמוציאו ואין לו שום זכות על פי השטר , או שהשטר נפרע ואף על פי כן הוא ברשותו של בעל החוב שמוציאו עתה כדי לגבות בו שלא כדין , וכיוצא באלה . 221 בבא בתרא לט ע"ב—מ ע"א . 222 נמוקי יוסף שם , ד"ה מחאה בפני שני עדים , על פי הר"ן . ועיין עליות דר' יונה שם לט ע"ב , ד"ה אמר רבא ; וקצות החושן , סימן רה ס"ק א . תחילה יתבאר עניין זיוף חתימת העדים בשטר . בדרך כלל אין חתימות העדים מזויפות , ולפיכך מדין תורה השטרות כשרים ואין חוששים לזיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן