א. עדים המכחישים אלו את אלו

שני עדים שמעידים נגד שני עדים אחרים , ועדויותיהם סותרות אלו את אלו והן מכחישות אלו את אלו , הריהן מבטלות אלו את אלו , ועדויותיהם אינן קיימות כלל , וכמי שלא היו . וכיוון שאין עדים לשני בעלי הדין לאחר שבטלו העדויות , חוזר הדין למה שהיה קודם שבאו שתי כתי העדים להעיד , והמוציא מחברו עליו הראיה . אף על פי שהעדים כשרים הם ונחקרו ונבדקו ונמצאו נאמנים ועדותם נתקבלה , העדויות הסותרות מבטלות זו את זו , והריהן כמי שאינן . "דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר , ואמור רבנן : ארעא היכא דקיימא , "תיקום כלשון התלמוד על שני בעלי דין שמתדיינים על בעלות בקרקע . 83 וכמו שאמר רב נחמן : "אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת . "מריה כלומר , "הוו תרי ותרי כמאן דליתנהו דמי , ואוקמיה ארעא בחזקת מרא , "קמא כלשון התוספות . והטעם , כתב ריטב"א ! 86 "הוי ספיקא ואין מאמינים לאלו יותר מאלו ואוקי גברא אחזקתיה ואוקי ממונא בחזקת . "מריה וכן נתפרש בירושלמי : "ראובן אוכל שדה בחזקת שהיא שלו והביא שמעון עדים שמת אביו בתוכה , מפקין לה מראובן ומחזירין ליה לשמעון . חזר ראובן והביא עדים שלא מת אביו ( של שמעון ) מתוכה , אמר רב נחמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן