ב. אימתי עדותו של עד כשר פסולה

יש עוד דינים אחרים שבאו לגלות את האמת שבדברי העדים , נוסף על הדינים בעניין החקירות והבדיקות שנתבארו למעלה . שנוי במשנה 37 : "כיצד 36 שבועות ל ע"ב . 37 סנהדרין ד , ה ; דף לז ע"א . מאיימין על עדי נפשות ? היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן ו שמא תאמרו מאומד ( על פי אומדן דעתכם והשערתכם , ( ומשמועה , עד מפי עד , ומפי אדם נאמן שמענו , או : שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה . "ובחקירה ובתלמוד שם מבואר , שאף בדיני ממונות אין מעידים מאומד , ואין מעידים משמועה , ואין מעידים עד מפי עד . שכן שנוי במשנה 3 » 1 " כיצד בודקים את העדים ? היו מכניסים אותם ומאיימים עליהם ... ואומרים לו : אמור , היאך אתה יודע שזה חייב לזה , אם אמר , 1 הוא אמר לי שאני חייב לו , איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו , לא אמר כלום , עד שיאמר : בפנינו הודה לו , שהוא חייב לו מאתים . "זוז וכן שנוי « : "אמר לשנים : משביע אני עליכם ... שאם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני . שבועה שאין אנו יודעין לך עדות , והם יודעין לו עדות עד מפי עד , או שהיה אחד מהן קרוב או פסול , הרי אלו . "פטורין מפני מה אין מעידים מאומד יתבאר למטה בפרק התשע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן