ד. חזקות אחרות

מעתה יובאו בקצרה עניינים שונים שמהם עולים דיני נאמנות טענת בעלי הדין , כלומר אימתי בעל הדין נאמן בעדותו . ויתגלה מהם שאומדים שהוא נאמן , כשהוא טוען טענה , ובני אדם רגילים לנהוג כמו שהוא טוען שנהג במציאות זו . בדין טמון שנשרף באש מובא במשנה ו "" "המדליק את הגדיש , והיו בו 118 עיין רא " . ש בבא בתרא , פרק ג סימן א . 119 בבא קמא ו , י דף סא ע"ב . עיין מה שכתבתי בספר "פשר דיני הנזיקין , "בתלמוד תשכ"ה , עמ' . 167—164 ; 77—76 כלים ודלקו , רבי יהודה אומר : ישלם מה שבתוכו , וחכמים אומרים : אינו משלם אלא גדיש של חטין או של שעורין ... ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה , שהוא משלם כל מה שבתוכה , שכן דרך בני אדם להניח . "בבתים לפי דעת האמוראים בתלמוד הבבלי , חולקים חכמים ורבי יהודה , אם המדליק היה צריך להעלות על דעתו את הטמון . לדעת חכמים , לא היה צריך להעלותו על דעתו , ולפיכך הוא אנוס על הטמון ופטור . ואילו לדעת רבי יהודה , היה צריך להעלותו על דעתו ופשע בטמון וחייב . הלכך , הכל מודים שטמון שדרך בני אדם להטמינו , היה המדליק צריך להעלותו על דעתו , שהרי הוא מצוי , והוא פשע בו וחייב בתשלום נזק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן