ב. חזקת מטלטלין

חזקת מטלטלין היא העניין השני שמבאר את החזקה בדיני ראיות , שהיא אומדן דרך בני אדם במציאות ידועה , ואם בעל דין מעיד וטוען שנהג כמותם , הריהו נאמן בטענה זו . מובא במסכת שבועות : י- "אמר רב יהודה ? ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר : לקוחין הן בידי , אינו , "נאמן ואילו בעל הבית אמר : השאלתים לו , כמו שמפורש שם , בעל הבית נאמן ולא הלוקח , לפי שדרך בני אדם במציאות זו ליטול את הכלים שלא במכירה אלא בהשאלה , כמו שמבואר שם : "ולא אמרן אלא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו , אבל בעל הבית העשוי למכור את כליו , נאמן ( הלוקח . ( ושאין עשוי למכור את כליו נמי לא אמרן אלא דברים שאין דרכן להטמין , אבל דברים שדרכן להטמין , . "נאמן שכן , אם הוציאם הלוקח כדרך שבני אדם מוציאים כלים כאלה כשלקחו אותם , הוא נאמן שלקחם , לפי שפעמים אף בעל הבית שאינו עשוי למכור צריך מעות ומוכר . אמנם גם בעל הבית טוען טענה שדרך בני אדם לנהוג כמותה , שהרי הוא אינו עשוי למכור את כליו , ואף הוא נאמן באותה המידה שהלוקח נאמן . הלכך יש לומר , ששניהם נאמנים ומבטלים זה את טענתו של זה , והמוציא מחברו עליו הראיה . וכיוון שהכלים ביד הלוקח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן