א. חזקת קרקעות

עדותו של בעל דין נאמנת , אף על פי שעדותו ידועה בשם טענה , כשהוא טוען שעשה מעשה או שנעשה בו מעשה , או שבני אדם אחרים עשו מעשה או שנעשה בהם מעשה , שעל פי המציאות הידועה לנו , דרך בני אדם במציאות כזו לעשות מעשים כמו שטוען בעל הדין . ואומדן זה של נאמנות בעל הדין בטענתו , אינו רק על פי דרך בני אדם בשעת המעשה , אלא גם על פי דרך בני אדם בטענותיהם בשעת הגדה בבית דין . אומדן זה של דרך בני אדם במציאות כזו שעל פיו אומדים את נאמנות טענת בעל הדין , בין בשעת מעשה בין בשעת הגדה , נקראת חזקה , והיא אחת מן המשמעויות הרבות שיש ללשון חזקה בלשון בני אדם . ובסוף הפרק יתבאר אם אומדן זה נעשה על פי דרך רוב בני אדם או על פי דרך כולם מלבד יחידים . מעתה יתבארו שלוש דוגמאות באריכות בשלושה עניינים אלו 5 קניין קרקע , קניין מטלטלין , חוב של כתובה , ויובאו בקצרה עוד כמה דוגמאות . בפרק השלישי בבבא בתרא מובאות הלכות חזקת ראיה בקרקעות . חזקה זו פירושה : "המחזיק בנכסים ובא חבירו וערער עליו ואמר : שלי הם , והמחזיק טוען ו לקוחים הם בידי , או טוען קיבלתים במתנה , והשטר אבד , ומביא עדים שהחזיק בנכסים הללו שלוש שנים ולא מיחד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן