ד. הנכרים

כדין העבדים אף דין הנכרים . כשם שהעבדים פסולים לעדות משום שמיעוט ניכר מהם או רובם של העבדים ישקרו בעדותם או יטעו בעדותם , אף הנכרים ישקרו או יטעו בעדותם . כבר מובא בתלמוד הבבלי " t "סתם גוי אנס הוא , שנאמר ( תהלים קמד , ח : ( אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין . "שקר וכיוון שהנכרים אינם בקיאים בדרכי ישראל ובהרגליהם , הם גם טועים במה שהם רואים , לפי שהם מפרשים את המעשים שראו על פי מד . שהם רגילים בו , לפי דרכי הגויים , ואינם שמים אל לבם ואינם רואים פרטים שיש להם חשיבות , או שהם שוכחים פרטים אלה , לפי שבדרכיהם אינם נוהגים , וכן הם סבורים שראו פרטים שיש להם חשיבות רק לפי דרכיהם , ובאמת לא היו במציאות ולא ראו אותם , 100 ולפיכך טועים הם בעדותם . וכן עולה מן הסוגיה בסוף הפרק השני בכתובות ( כח ע"ב . ( שם מובא : "תנו רבנן : נאמן התינוק לומר : כך אמר לי אבא ... משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה ... וכולן אם היה גוי ונתגייר , עבד ונשתחרר אין נאמנים ... רבי יוחנן בן ברוקא אומר : . "נאמנים ומבואר בסוגיית התלמוד שם : "במאי קמיפלגי י תנא קמא סבר , כיון דגוי הוא לא הוה דייק , ורבי יוחנן בן ברוקא סבר , כיון דדע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן