ב. הבזויים

אבל יש עוברי עבירה שהם פסולים לעדות לא רק משום שהם חשודים להעיד שקר , אלא גם משום שהם חשודים שאינם מבינים את מה שראו והם סבורים שראו פרטימ שלא ראו , ועל פיהם הם גם מפרשים את המעשה , וכן הם אינם רואים פרטים שאדם בר דעת היה שם לבו אליהם והיה רואה , ולפיכך הם טועים במה שראו . והוא הדין בשעת הגדת העדות . הם טועים ושוכחים פרטים ומוסיפים מדמיונם פרטים שלא היו , והם כמו חסרי הדעת . מטעם זה דינם כדין הנשים , שהם פסולים לעדות , בין שהיו פסולים בשעת הראייה בלבד ובין שהיו פסולים בשעת ההגדה בלבד . שנוי במשנה : "ואלו הן הפסולין . המשחק בקוביא והמלוח ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ... אמר רבי יהודה : אימתי 1 בזמן שאין להן אומנות אלא הוא , אבל יש להן אומנות שלא הוא , . "כשרין ופירש רש"י שם את דברי רבי יהודה : "דהואיל ואין עסוקין ביישובו של עולם אינן בקיאין בטיב דינין ומשא ומתן ואינן יראי . "חטא וכבר בתלמוד שם מבאר רב ששת , שמשחק בקוביה פסול לעדות "לפי שאין עסוקין בישובו של , "עולם הלכך אם יש לו אומנות אחרת כשר הוא לעדות . ובעל הטורים 88 הוסיף ביאור למשחק בקוביה שפסול : "ולאו דוקא בקוביא אלא אפילו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן