ב. נשים

נשים אף הן פסולות לעדות . " אבל אין הטעם משום שהן חסרות דעת , כחרש שוטה וקטן , ולא משום שאין הן מבינות את הצורך בהגדת אמת . נשים הן בנות דעת ומבינות את תוצאותיה של הגדת שקר , אבל אין דרך נשים לישא וליתן בשוק , אין דרכן לצאת ולהשתכר לפרנסתן , ואין דרכן לצאת ולעסוק בצורכי ציבור , וכבודן הוא לישב בביתן ולא להיראות בשוק ולהתבזות במשא ומתן שם . עובדה זו הסמיך התלמוד 16 לכתוב : "כל כבודה בת מלך פנימה" ( תהלים מה , יד . ( וכיוון שאין דרכן של נשים לישא וליתן בשוק , אינן בקיאות בדרכי משא ומתן ואינן בקיאות בדרכי הבריות , בקיאות שנלמדת מתוך נסיון של משא ומתן עמהם . הלכך אינן מבינות כראוי את המעשים שהן רואות , כאילו היו קטנים ופתאים . הן אינן רואות פרטים שהיו במציאות , והן סבורות שראו פרטים שלא היו או שלא ראו , והן מפרשות את המעשים בטעות על פי הפרטים שלא ראו ולא היו ועל פי אי ידיעת 43 בחידושיו לכתובות שם , כח ע"א , ד"ה הימנוה , ירושלים , תשל"ג ; ונמוקי יוסף שם , ד"ה ת"ר . 44 כתובות ב , י , ד"ה ע"ש שקיום שטרות . 45 שבועות ל ע"א . ירושלמי יומא פ"ו ה"א : "הרי למדנו שאין האשד , . "מעידה 46 גיטין יב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן