ד. נוגעים בעדות

כשמ שקרובים פסולים לעדות קרובם מחמת קרבת הדעת , אף עד הנוגע בעדות פסול לעדות זו , שהרי "אדם קרוב אצל . "עצמו וכל אותם החששות שיש בעדות קרוב לקרובו , שנתבארו למעלה , יש גם בעדות אדם הנוגע בעדותו , כלומר שיש לו תועלת או הנאה לעצמו מעדותו , ולעצמו הוא מעיד . מבואר בברייתא : y "בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן , אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ... האומר תנו מנה לבני עירי , אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ... האומר תנו מנה לעניי עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה . "העיר וכן מובא שם בשם שמואל : "המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל . "חובו והוסיף הרמב"ם בהלכות עדות ( פט"ז ה"ד : ( "ודברים אלו אינן תלויין אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקר המשפטים וידע דבר הגורם לדבר אחר ויעמיק לראות . אם ימצא שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו אפילו בדרך רחוקה ונפלאה , הרי זה לא יעיד . "בה ומפני מה לא יעיד כשהוא נוגע בעדות "אפילו בדרך רחוקה ונפלאה" ? יש לומר , שאף בדין זה , כבכל דיני הראיות , האומדן אינו לפי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן