ג. מי הם הקרובים

לאחר שנתבאר הטעם מפני מה אין הקרובים נאמנים והם פסולים לעדות , יש לבאר אלו קרובים אינם נאמנים להעיד ופסולים . עד איזו קרבה עד אינו נאמן , לפי שמיעוט ניכר של קרובים בקרבה כזו אינו אומר אמת בעדות . כבר נזכרו דברי בעל ספר החינוך , שהנטייה של הקרובים שלא לומר את האמת באה מתוך דירתם יחד בקרבה , "כי מהיות הקרובים שוכנים תמיד זה אצל זה , ישיבתם וקימתם יחד" וכר / וכן כתב בעל נמוקי יוסף על דברי רב חסדא במסכת סנהדרין ( כח ע"ב : ( "רב חסדא אכשר באחי האחי / וזה נגד דעת ר' ירמיה שם שסבור שבן שיש לבעל אמו מאשה אחרת , פסול לו , מפני שהוא אחי אחיל . וזה לשון בעל נמוקי יוסף : "ואכשר להו רב חסדא , אף על גב דעל ידי האמצעי נראים כולם כאחים , ועוד , שרגילים אלו עם אלו . "הרבה נמצא , שקרובים הם אלה בלבד שדרים יחד בקרבה יתירה , ולא כל בני המשפחה , שכן הישיבה ביחד גורמת להם שלא יעידו עדות אמת . ודבר זה 12 מה ע"א , ד"ה לא ניחא . אפשר שישתנה מדור לדור וממקום למקום . בדור אחד ובמקום אחד , רק הקרובים ביותר יושבים יחד בקרבה זה לזה ויש להם עניינים משותפים , הם מסייעים זה לזה ומשפיעים זה על זה ; ואילו בדור אחר ובמקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן