ב. היאך מעידים הקרובים עדות שאינה אמת

נמצאנו למדים אפוא , שהקרובים פסולים לעדות משום שאינם נאמנים ואינם רגילים לומר את האמת . וביאר בעל ספר החינוך 10 את הטעם מפני מה אין הקרובים נאמנים , אפילו כשהם מעידים לחובת קרובם ונגדו : "רצה המקום להרחיק ממנו לבלתי עשות דין בני אדם רק בעדות חזק , אמתי , נקי מכל חשד , ולחיזוק ענין זה הרחיק כל עדות הקרובים אף בחיוב , פן תתפשט הרגל עדותם זה על זה לקבלו אף לזכות , והענין הוא מדרכי התורה השלימה שתרחיק לעולם המכשולות והדברים הקרובים להמצא בהם ההיזק אצל בני אדם . ועוד נמצא לנו תועלת אחר בדבר , כי מהיות הקרובים שוכנים תמיד זה אצל זה , ישיבתם וקימתם יחד , אי אפשר להמ להנצל שלא יתקוטטו זה עם זה לפעמים , ואילו יאמינו בעדותם זה על זה , אולי בכעסם תמיד אלו עם אלו , תעלה חמתם לפי שעה , ויבואו לפני הדיין ויחייבו את ראשם למלך , 9 אור שמח , הלכות סנהדרין , פרק כג הלכה ו . 10 מצווה תקפט . וכשוף החימה , כמעט שיחנוק עצמו הקרוב מדאגתו על קרובו ועל מעשהו , וכל דרכי השם . "ישרים אם הקרובים אינם נאמנים להעיד לחובתו של קרובם ואינם אומרים אמת נגדו , על אחת כמה וכמה שאינם נאמנים להעיד לטובתו של קרובם , לפי שיש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן