ה. עדים זוממים

הדבר הרביעי שגורם לעדים שיאמרו אמת ויהיו נאמנים , נוסף על החקירה והדרישה והבדיקה ונוסף על הצורך להעיד בעל פה ולא מן הכתב , ועל הצורך בשני עדים לפחות , הוא הצורך שיהיו העדים נתונים לחשש להיות זוממים , וייענשו בעונש עדים זוממים . ואף דבר רביעי זה תלוי בחקירה ובבדיקה , לפי שאי אפשר להזים את העדים אלא אם כן העידו בדקדוק על הזמן והמקום שבו ראו את המעשה . כדי לבאר את דין עדים זוממים יש להקדים ולבאר , ששני בעלי דין שמביאים עדים נאמנים במידה שווה , והעדים מכחישים אלו את אלו , הם מבטלים אלו את אלו , כאילו לא היתה עדותם קיימת מעולם , וכיוון שבטלו ראיותיהם של בעלי הדין ושוב אין להם ראיות , ו"המוציא מחבית עליו " , "הראיה פטור הנתבע . אבל אם אין ראיותיו ועדיו של בעל דין זה נאמנות כשל חברו , מבטלות הראיות הנאמנות את הראיות שאינן נאמנות והולכים אחר הראיות הנאמנות , וזוכה זה שבידיו הראיות שמתקיימות . כשהעדים המכחישים אלו את אלו הכחישו מקצת מן העדות בלבד ולא כולה , חולקים האמוראים , אם העדות בטלה כולה או אותו מקצת שהוכחש בלבד . ועוד מחלוקת אחרת יש בדין עדים המכחישים זה את זה , אם הם כשרים לעדות אחרת אם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן