ד. הצורך בשני עדים

הדבר השלישי שגורם לעדים שיאמרו אמת ויהיו נאמנים בעדותם , נוסף על החקירה והדרישה והבדיקה ונוסף על הצורך להעיד בעל פה ולא מן הכתב כדי שיהיה אפשר לחקור ולבדוק את העדות , הוא דבר הצורך בשני עדים . אף צורך שלישי זה בשני עדים הוא מחמת הצורך בחקירה ודרישה ובדיקה , כמו הצורך בעדות בעל פה . שכן , החקירה והדרישה מגלות את נאמנות העדימ גם בכך שאפשר להשוות את עדותם של שני העדים ולגלות הכחשות שהם מכחישים זה את זה בחקירות ובבדיקות , ואם הם מכחישים זה את זה , בוודאי אחד מהם טועה או משקר , והלכך אינם נאמנים והם פסולים . עד אחד ויחיד אינו נאמן בעדותו , אף על פי שהוא מבני האדם שכולם אומרים אמת , חוץ מיחידים ובאקראי , ואף על פי שעמד העד בחקירות ובדרישות ובבדיקות , ואין דבריו על פי אומד ולא עד מפי עד . ואין לומר שאינו נאמן לפי שמיעוט ניכר של בני אדם אינם אומרים אמת , שאילו היה כן גם שני עדים או יותר לא היו נאמנים , שהרי אף שני עדים אינם אלא צירוף של עד אחד ועוד עד אחד . 80 עד אחד אינו נאמן משום שאינו ירא שמא יתגלה שדבריו אינם אמת או אינם מדוקדקים , ולפיכך אינו מקפיד ואיבו מדקדק לומר את האמת , והוא טועה ושו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן