פרק רביעי אילו עדויות נאמנות

עד כאן נתבאר היאך לאמוד את העד , אם הוא מן העדים הנאמנים המגי דים אמת ; ומעתה יתבאר היאך אומדים את דבריו של העד אם הם אמת , לאחר שאמדוהו שהוא מן האומרים אמת והוא נאמן . כלומר , לאחר אומדן העד — אומדן העדות . סתם אדם מן היישוב כשר לעדות והוא נאמן , לפי שכל בני האדם הבינוניים , מלבד יחידים , אומרים אמת בדרך כלל , מלבד פעמים יחידות , בדבר שאינם נוגעים בו ואין להם עניין לשקר בו . ואילו כל פסולי העדות שנזכרו למעלה , על פי האומדן , מיעוט ניכר מהם אינם אומרים אמת . אבל יש דברים שגם סתם בני אדם , בינוניים , יש להם עניין לשקר בהם . וכן פעמים הם שוכחים פרטים ועובדות בעדותם , ופעמים הם מגזימים ומוסיפים פרטים ועובדות למעשה שהם מעידים עליו . יש שהם רואים בדמיונם פרטים שלא ראו וסבורים שראו אותם , ויש שהמ מעידים על מסקנות ופירושים למעשים שהם מסיקים באומדן של רוב בלבד , כאילו היו עובדות שראו בעיניהם , וכיוצא באלה . נמצא שבמיעוט ניכר של פעמים , אפילו סתם אדם טועה או משקר . כדי שסתם בני אדם , בינוניים , יהיו נאמנים בעדותם ויאמרו אמת בכל דבריהם , צריכים להתקיים ארבעה דברים בעדויותיהם . הראשון , צריכים ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן