א. מפני מה אין עדים נאמנים

תחילה יתבאר עניינם של בני אדם שאינם נאמנים בעדות , כדי להראות שדיני העדות ודיני הראיות בכלל עולים מתוך הכללים שעל פיהם נוהג כל אדם בעל נסיון . אותם מיני בני אדם שאינם נאמנים , פסולים לעדות משום שמיעוט ניכר מהם , או אפילו רובם , משקרים , ואין כאן אומדן על פי כולם שהם אומרים אמת . באומדן על פי רוב בלבד , אין די כדי לקבוע נאמנות של בני אדם ואמיתות של מעשים בדיני ראיות . הרמב"ם בהלכות עדות ( פ"ט ה"א ) מונה עשרה מינים של בני אדם הפסולים לעדות משום שאינם נאמנים 1 "עשרה מיני פסלות הם ; כל מי שנמצא בו אחד מהם הרי הוא פסול לעדות . ואלו הם : הנשים , והעבדים , והקטנים , והשוטים , והחרשים , והסומים , והרשעים , והבזויין , והקרובים , והנוגעים בעדותם , הרי אלו . "עשרה כל אלה , בין שהם פסולים לעדות מן התורה ובין שהם פסולים לעדות מדברי חכמים , הטעם לפסולם הוא , שמיעוט ניכר מהם , או רובם , אינם מעידים אמת , ומחמת אומדן זה אי אפשר להאמין לעדותם . הם אינם מעידים אמת בשתי דרכים . הדרך האחת , משום שהעד משקר מדעת ובכוונה . הדרך השנייה , משום שהעד טועה וסבור שראה פרטים של המעשה שבמציאות לא היו והוא לא ראה אות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן