הראיות בדיני התלמוד

ורפיע בהרצאת בר אילן בתיי הדין בימי התלמוד שלום אלבק עניינו של ספר זד , להבהיר » ת היםודות העיוניים של פעולות בתי הדק ומקור כוחם , ושל תפקידי הדיינים ומעשיהם כימי המשנה ההתלמרר . מתגלה בסטר מקומם של בתי הדין והדיינים בעולמם של חכמים , ומתבאר בו חלקה של הדיינות כעשיית ההלכות , עם הבהרת יסודות אלה עולים עניינים ובעיות שהם מן המרכז"ם בעיונם של המצויים אצל צדדיה השונים של תקופת המשנה והתלמוד : תולדות התקופה , ההלכה והחברה , התרבות והחינוך , ונן חול דו ת ר , ס 5 רות התלמודית ומקורותיה ; כגון : הסםיכה והרשות שנתנו הנשי 8 ור » ש הגולה לחכמים , הלימוד בישי * בות , הדיינים והעמוק בצורכי הציבור , וכיוצא באלה . שלום אלבק ד ) ראיות בדיני התלמוד הראיות בדיני התלמוד  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן