מפתחות

מפתח המקורות א . המשנה והתלמוד הבבלי ברכות ז , ב ( גדולה שימושה יותר מלימודה ) , 140 יט , ב ( אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד . 22 ( 'ה כ , א ( כולי תנוי בנזיקין הוה ) . 112 כז , ב — כח , א ( מעשה בתלמיד ... דליהוי ריש מתיבתא ... בבית המדרש ) . 119 כח , א ( אוי לו לדור שאתה פרנסו ) . 96 לה , ב ( רשב"י אומר ... מלאכתן נעשית ע"י אחרים ) . 130 סב , א ( פעם אחת נכנסתי אחרי ר"י ) . 139 שבת י , א ( הוו יתבי וגרסי ביני עמודי ) . 93 , 88 יז , א ( נעצו חרב בבית המדרש ) . 119 נד , ב — נה , א ( היה בידם למחות ולא מיהו ) . 21 סו , ב ( כי הוו מיבסמי מייתי מש חא ) . 139 פג , ב ( נשנית משנה זו בבית המדרש ) . 119 פח , א ( הדור קבלוה בימי אחש  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן