פרק רביעי עביד איניש דינא לנפשיה

המסקנה המעמיקה והכוללת ביותר , העולה מן העקרון שהכל שווים בחובותיהם ובזכויותיהם בתורה , ואף הדיינים אין להם כוח ושררה יותר משל כל יחיד בישראל , היא ההלכה , שרשאי ארם לעשות דין לעצמו כאילו היה בית דין . פרטי הלכה רחבה זו אינם מתבארים אלא על פי כלל זה של שוויון , ולפיכך ראוי להביא את ענייני הסוגיה במפורט . מובא בתלמוד : " ??> "רב יהודה אמר 1 לא עביד איניש דינא לנפשיה ( ואפילו דין אמת לא יעשה הוא לעצמו , אלא ילך אצל הדיין — רש"י . ( רב נחמן אמר 1 עביד איניש דינא לנפשיה . היכא דאיכא פסידא ( במקום הפסד ) כולי עלמא לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה , 55 כי פליגי היכא דליכא פסידא ; רב יהודה אמר : לא עביד איניש דינא לנפשיה , דכיון דליכא פסידא ליזיל ( ילך ) קמיה דיינא . רב נחמן אמר : עביד איניש דינא לנפשיה , דכיון דבדין עביד , לא טרח . מתיב רב הונא ( מקשה רב הונא מן הברייתא על רב יהודה ) ' בן בג בג אומר י אל תיכנס לחצר חבירך ליטול את שלך שלא ברשות שמא תראה עליו כגנב , אלא שבור את שיניו ואמור לו ו שלי אני נוטל ... תא שמע ו מנין לנרצע ( עבד עברי שמשועבד לאחר שש שנים ) שכלו לו ימיו ( הגיעה שנת היוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן