תוכן עניינים

חלק ראשון : כוחם של בתי ה דין וטיבו פרק ראשון : בעיית מינוי הדיינים וכוחם 13 פרק שני - . היחס שבין אדם מישראל להלכה 19 פרק שלישי : נידוי וחרם 26 פרק רביעי : עביד איניש דינא לנפשיה 33 פרק חמישי : כניסת המלווה אל בית הלווה 41 פרק שישי : מעמדם של הדיינים 43 פרק שביעי : הדיין כאומן 49 פרק שמיני - . הדיין ומקורות ההלכה 58 חלק שני : הדיינים ו ת ל מ י ד י ה ח כ מ י ם פרק תשיעי : שלושה הדיוטות 70 פרק עשירי : מומחים ורשות לדון 76 פרק אחד עשר : הסמיכה ובתי הדין 84 פרק שנים עשר : דיינים שנתמנו ודיינים שלא נתמנו 100 פרק שלושה עשר - . מיני הרשות שנתן הנשיא 109 פרק ארבעה עשר : בית הוועד ובית הדין הגדול 117 פרק חמישה עשר : בתי המדרש ותלמודם 123 מפתחות מפתח המקורות 145 מפתח העניינים 154 עניינו של ספר זה להבהיר את היסודות העיוניים של פעולות בתי הדין ומקור כוחם , ותפקידי הדיינים ומעשיהם בימי המשנה והתלמוד , את מקומם של בתי הדין והדיינים בעולמם של חכמים ואת חלקה של הדיינות בעשיית ההלכות . על יסוד העקרונות שנתגלו בעניינים אלה , עוקב הספר אחר התוצאות המעשיות העולות מתוך העקרונות הללו בתחומים השונים של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן