שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים

פרסרמ המכון לתולדות חקר המקרא היהודי מקוררת ומחקרים א משה נושךגוטשטיין ( סייע כידו רימון כשר ) שקיעים מתרגרמי המקרא הארמיים חלק אי , תשמ"ג כ אוריאל םימק אד כינ גישרת לספר תהילים מר סעדיה גאון עד n / rnx r אכן עזרא תשמי'ב נ משה גרשן ברטשטיין . > ס יע כ רו רימון כשר ) שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים הלק , 'כ תשמי'ט ד אוריאל סימון שני פירושי יי אברהם אב / עזרא לתריי עשר מהדורה מדעית מברארה בדפוס העטיפה עוצבה כיז" צבי גרקיכ טל סי רפרכים עתיקים ןכחכי ייד של תרגומים ארמיים . משה גושן גוטשטיין שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים חלק שני אוניברסיטת בר אילן המכון לתולדות חקר המקרא היהודי בהנהלת משה גושן גוטשטיין אוריאל סימון מקורות ומחקרים ג' משה גושן גוטשטיין שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים חלק שני סייע בידו רימון כשר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן