4. תרגומים מילונאיים

4 ומגדנת בר' כי 53 ומגדנין ודורון ודורונין ומגדנות נתן לאחיה" : 'תרג ומתנן בנימין לעזרא א 6 בתרגומים הארמיים מצויות מלים מספר המשמשות כתרגום ל'מתנה' ולנרדפיה , ותרגומיו השונים של הנדון משקפים אפשרויות אלה . ואילו השקיע משקף את האפשרות הנוספת , בלשון 'מתנתא . '' של המילה 'מתנתא' בדיאלקטים הארמיים השונים אינה מאפשרת לקבוע מה טיבו של שלפנינו . ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב בי' ל 42 ענא לא משוי והון לקישיא ללבן ובכיריא ליעקב ענא לא הוי משוי והווה ליה ען סגין לקישיא ללבן ובכיריה ליעקב ענא לא משוי והוון לקישיא ללבן ובכירייא ליעקב ענה לא הוו משווי והוון לקישיה ללבן ובכירייה ליעקב יוחנן אמר : בכירייה דלבן , ריש לקיש אמר — ל קישייה דלבן r Trie ] , "העטפים" ר' יצחק בר חקילא א' — ל קישיא פדר"כ כז ג ; ובכירי ענא לא שוי והוון בכירייא ללבן ולקישיא ליעקב בראשית זוטא הקדומים מעידים על קיומן של שתי מסורות תרגומיות ל'עטפים' מזה ול'קשרים' מזה . אחת , זו המשותפת לכל התרגומים והמיוחסת בבר"ר לאמורא הארצישראלי ר' שמעון בן — מבארת את השרש 'עטפי במשמע של איחור . מכאן שהכינוי 'עטפים' פירוש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן