2. תרגומים שאינם ניתנים לסיווג מדוייק

טו 17 והות שמשא אזלא למסוק וקטמתא הוה והות עידוני שמשא למדנות הות בראשית זוטא שלפנינו בב"ז מובאים שני תרגומים זה בצד זה ללא הבחנה ביניהם . הראשון — כתרגום נ"ש מזעריים , ' ואילו זה המודגש אין לו חבר . מבחינה פרשנית קרובים שני התרגומים לפנינו , בבארם את הצירוף "ויהי השמש באה" במשמע של זריחת החמה , בניגוד לכל שאר המפרשים מלשון שקיעה . מסורתו של השקיע מוצאת מקבילתה בירושלמי בדיון על של הצירוף "לא תבוא עליו השמש" שבדב' כד . 15 וכך אנו ק וראים — "אמי ר' לא : וימנץ ההן קרא 'לא תבוא עליו השמש' — לא תדנח עלוי שמשא , וזימנין דתיפתר לה — לא שמשא . " .. וכן מצוייה מסורת פרשנית זו בספרי לדבי יא — 30 בביאור הפסוק "אחרי השמש" — "מקום שהחמה זורחת" . שונה השקיע מכל יתר התרגומים בהשתמשו בביטוי 'עידוני שמשא' תחת 'שמשא' ובתרגמו את 'עלטה' . 'ערפילא'ב אשר לתרגום זה יש לציין כי שכיחותה המועטת של מזה ושל 'ערפילא' בתרגומים מזה אינה מאפשרת לנו לקבוע את טיבו המדוייק , הן מבחינה הן מבחינה דיאלקטית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן