קידושא דסידרא

יום זוכה אדם להקדים מלות הקדשה לסידרה חדשה של פירסומים האמורים לשקף בו חבריו והוא בבית מדרשם . לא זו אף זו , סידרה זו במכלולה עתידה לשקף התענינות והדגשי מחקר כמרומז בעצם קריאת השם למכוננו . אמנם כל אחד מן שאנו עסוקים בהם עשוי היה להתבצע בזכות עצמו גם במסגרת אחרת , אולם לינו כי מכלולם , אפילו בתכנון המצומצם של היום , יש בו כדי להעיד על המטרה לעצמנו . להקים מכון לתולדות חקר המקרא היהודי — כגוף מחקרי עיקרי בתחום חקר שבפקולטה למדעי היהדות — נתגבש לנו בראשית שנות השבעים מתוך שהתחלנו אחרי דרכי ההכשרה המדעית של תלמידינו וקביעת כיוונים לפעולות המחלקה אמרנו למקד בדרך זו את המאמץ המחקרי שלנו בשטחים הנראים לנו חיוניים - אף ייחודיים — אלא שהם טפלים ובחלקם אף זנוחים בסולם העדיפויות של האקדמי המקובל . אין במיקוד זה משום ביטוי להסתגרות ולהתעלמות מן ההישגים של חקר התנ"ך האקדמי המודרני . אי אפשר לאוניברסיטה ראויה לשמה בלא הוא , נודרים הנאה ממנו . אבל יש ויש במעשינו משום קביעת כיוון לעצמנו , משום הצהרה שאנו מבקשים להקדיש לו ממיטב כוחנו . נחלתנו שלנו — שזכתה בימי הזוהר של ישראל שראשי דברים יעדרו בה — לא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן