מפתח ביבליוגראפי

[ בכותרים העבריים צוין מאמר במרכאות כפולות , וספר או כתב עת — במרכאות יחידות . כותרים שאוזכרו פעם אחת בלבד לא נרשמו בדרך כלל במפתח , וכל פרטיהם הובאו בהערות ] אבנארי H . Avenary , "A Geniza Find of Saadya ' s Psalm-Preface and . its Musical Aspects " , HUCA 39 ( 1968 ) , p . 145-162 אברמסון , "איגרת" ש' אברמסון , "איגרת רב יהודה הלוי לרב משה בן , "עזרה בתוך : 'ספר חיים שירמן — קובץ מחקרים' ( בעריכת ש' אברמסון וא' מירסקי , ( ירושלים חש"ל , עמ' . 403-397 אברמסון , "תג'ניס" ש' אברמסק , "ספר התג'ניס ( הצימוד ) לרב יהודה בן , "בלעם 'ספר חנוך , 'ילון ירושלים תשכ"ג , עמ' . 149-51 ' אגרת' א' שילוח , 'האגרת על המוסיקה של האחים הנאמנים ( בגדד , המאה העשירית , ' ( תל אביב . 1967 ' אגרת השבת' אברהם אבן עזרא , 'אגרת , 'השבת מהדורת מ' פרידלנדר , Transactions of the Jewish Historical Society of England 2 ( 1894 / 5 ) , p . 61-75 . אדלר , 'כתבים' Printed Books from Geonic Times up to 1800 ) , Miinchen I . Adler , Hebrew Writings Concerning Music ( In MSS and 1975 ( = RISM , vol . B IX ) . אוקס 60 ( 19...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן