4. הקדמת הפירוש הנדפס — 'השיטה השניה'

א גדל אל אשר כל הגדולות למול אחת גדולותיו f c $ a < $£ j פיו ! יסובב " העגל T ! 1 ' ., ? ת רריץ Ti T I כל צבאיו 'TT : על מסל 1 ת כל ךצ 1 ב 1 ת ^ שנה חמולות לילי תיו פליאות גם ^ p חךר 1 אערוך תמיד במלות ילןרות כי בכתם ל א ?? סול 1 ת 5 משוש לבי ? ני צוךי לחלות וכל חפצי לכונן לו תפלות ובשמו אלו 1 בה ספר ון 1 הל 1 ת * והוא עזרי להחל גם לכלות נאם אברהם בר ( נ"א : ( 'בר מאיר אבן עזרא הספרדי : זה ספר תהלות יש בו מזמורים ושם המשורר או המחבר כתוב בראש המזמור , ויש מהם רבים בלא זכר שם המשורר — כמזמור הראשון , גם השני , ומזמור "יושב בסתר עליון" 10 ( צ"א ) ואשר אחריו . ומחלוקת גדולה יש בינות המפרשים : יש אומרים כי כל הספר לדוד , והיה נביא . והעד — "כמצות דוד איש האלהים" ( נחמ / י"ב , , ( 24 וככה לא נמצא בספרינו , כי אם על נביא ! ועוד שאמר בדבריו האחרוני' " רוח יי דבר בי" ( שמ"ב , כ"ג , — ( 2 כמו : "הדובר בי" ( , 'זכ — ( 9 , 'א ועוד : " ומלתו על לשוני" ( שמ"ב , כ"ג , . ( 2 ומצאנו שם ידותון מחובר עם דוד במזמר 15 ( ס"ב . ( והיה כן כי המזמור לדוד , ונתנו לידותון לנגן , כי הוא אחד מהמנצחים . וככה "לש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן