1. סלמון בן ירוחם

הפולמוס עם הקראים נתן את אותותיו בעמדות הרדיקליות בהן נקט רס"ג לגבי ספר תהילים , אך לא בדרך הצגת הדברים , שהיתה נקייה מכל גילויי תוקפנות . שלא כדרכו במאבקיו עם יריביו הרבניים , הקראים והכופרים , לא מצינו בשתי הקדמותיו לתהילים , בשרידי 'ספר חיוב התפילה' ובהקדמת הסידור שום איזכור מפורש של בעלי הדעה המוטעית , פרט לרמז הבודד שבהקדמה הארוכה אודות 'אחדים מאומתנו' המחזיקים בדעה הכוזבת , שספר תהילים נאמר על ידי דוד מצד עצמו ( קאפח , עמ' כ"ד , והשוה לעיל עמ' . ( 19 אפיון זה של בעלי דברו הוא כה מתון וכה מעורפל עד שמיהותם לא נתבררה , כזכור , עד שבא צוקר והעמידנו על מניעיה הפולמוסיים של ההקדמה . אפשר שהנימה העצורה והמתונה הזאת היא שגרמה לכך , שהוויכוח עם רס"ג שבהקדמת סלמון בן ירוחם לתהילים הוא כה עניני , ושנעדרות ממנו אותן התקפות אישיות חריפות המצויות ב'ספר מלחמות ה" ( אשר בגינן כינה אותו פינסקר "אבי כל המנאצים והמגדפים" — , 'לקוטי' , 'ב עמ' . ( 134 פוזננסקי יריביו" ) , " עמ' ( 221 ראה , אמנם , התבטאות אגריסיבית במילים "וראיתי בדורי איש המוכר בשם אלפיומי" ( בהן פותח סב"י את הוויכוח הגלוי עם רס"ג ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן