פרק א' גישת רב סעדיה גאון: ספר תהילים — תורה שניה

רב סעדיה גאון הוא אבי מפרשי ספר תהילים בישראל , אף כל איננו ראשון להם . ראייתו את ק"ן המזמורים כמעין תורה שניה שניתנה לדויד , לא נבעה ממקורות חז"ל , ולא נתקבלה על דעת המפרשים שבאו לאחריו , אך הדיה עולים מכתביהם . הראב"ע , למשל , מתדיין בהרחבה בשתי הקדמותיו לתהילים עם כמה מדעותיו המקוריות של הגאון לגבי טיבו ואופיו של הספר , אם כי ללא ציון שם בעליהן . בחינה יסודית של תפיסת רס"ג חשובה אפוא לא רק לגופה , אלא דרושה גם כדי להבין כראוי את ההסתייגות הגמורה ממנה . מצויות בידינו שתי הקדמות של רס"ג לתהילים , אחת קצרה מאד ( עמ' נ"א-נ"ג במהדורת קאפח , ( והשניה ארוכה פי אחד עשר ממנה ( שם , עמ' . ( 'נ-ז"י בשתיהן מוצגת אותה הקונספציה של ספר תהילים , אלא שבארוכה הטיעון והראיות באים ביתר פיתוח והרחבה , ובנוסף לכך כלולים בה גם תרגום של ארבעת המזמורים הראשונים , ביאורם הלשוני ופירוש ענינים נרחב ביותר , בחינת הדגמה של דרך הביאור המתבקשת מן התפיסה שהותוותה ( ראה דברי רס"ג , שם , עמ' . ( 'נ לדעתי , סביר מאד להניח שההקדמה הקצרה אינה אלא הקדמתו של תפסיר תהילים , ואילו הארוכה שייכת לפירוש הארוך שנכתב מאוחר יותר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן