ארבע גישות לספר תהילים

פרסומי המכון לתולדות חקר המקרא היהודי מקורות ומחקרים א משה גושךגרטשטיין ( סייע בידו רימון כשר ) שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים חל ק אי , תשמ"ב ב אוריאל סימון ארבע בישות לספר תהילים מרי סעדיה גאון עד r אברהם אבן עזרא תשמ"ב כהכנה ג משה גושךגוטשטיץ ( סייע בידר רימון כשח שקיעים מתתומי המקרא הארמיים חלק ב' ד אוריאל סימון שני פירושי ח אברהם אכן עןרא להרי עשר מהדורה מדעית מבוארת  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן